Koordinátor BOZP

Na základě vašeho požadavku Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Kontaktujte nás zde: bozp@bozp-pardubice.cz nebo volejte na tel.: +420 777 652 092 p. Kolmanová

Služby koordinátora provádíme pro významné zákazníky v rámci Východočeského kraje, ale i mimo. Zde je úvodem několik našich koordinovaných staveb:


Synthos, a.s. , Kralupy nad Vltavou

 • Demolice butadienu
 • Výměna flérové hlavice
 • Obnova stabilního hasícího zařízení u nádrží s kapalinami

Technistone, a.s. Hradec Králové

 • Technologické celky při investiční výstavbě

Reality Fáblovka s.r.o.

 • Výstavba haly pro Multivac a Bruno Paul
 • Výstavba haly pro Recutech
 • Obchodní zóna Fáblovka jihovýchod

Decathlon, KFC, Etapa I., Etapa II.

OC Aupark Hradec Králové

 • Kompletní koordinace

Synthesia, a.s.

 • Různé technologické celky, opravy, rekonstrukce, investiční akce

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP je zadavatel stavby povinen

zajistit koordinátora BOZP pro práci na staveništi a smluvně zavázat všechny dotčené zhotovitele stavby ke spolupráci s ním, respektování jeho podnětů, návrhů a odstraňování jím zjištěných závad a nedostatků.

Koordinátor BOZP by se měl podílet již během přípravy projektu stavby a během realizace stavby.

Koordinátor ve fázi přípravy stavby

 • Dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek BOZP, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora a smluvně zavázat projektanta stavby ke spolupráci s koordinátorem.
 • Spolupráci projektanta s koordinátorem určuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP pro práci na staveništi musí být součástí projektové dokumentace stavby, určené k získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, pokud si to stavba svými parametry vyžaduje (zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,1) nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.2)).
Dle NV č.591/2006 Sb. se jedná o tyto práce, kdy je potřeba zpracovat „Plán BOZP“:
 • práce ve výšce nad 10 m
 • práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců
 • práce s vysoce toxickými chemickými látkami
 • práce se zdroji ionizujícího záření
 • práce nad vodou nebo její těsné blízkosti
 • práce v ochranných pásmech energetických vedení
 • studnařské práce
 • práce ve výkopu o hloubce větší než 5 m
 • práce potápěčské
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduch
 • práce s výbušninami
V případech, kdy stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:
 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu
Souhrn - Kdo najímá koordinátora BOZP na staveništi?

"Zadavatel stavby, tedy stavebník nebo investor" a to za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

Příprava stavby
 • V dostatečném časovém předstihu před zadáním stavby dodavateli předá stavebníkovi přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o pracovně bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, a další podklady k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Bez zbytečného odkladu předá projektantovi, dodavateli (byl-li již určen), popř. jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti
 • Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníků zadavatele řídícím stavební činnost v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti
 • Zpracovává Plán BOZP na základě harmonogramu stavby, přitom spolupracuje s projektanty a odbornými zástupci dodavatele – součástí tohoto plánu jsou i veškeré dokumenty uvedené výše a celý plán BOZP je dle vyhlášky č. 499/2006 součástí projektové dokumentace pro stavební řízení v rámci vydání stavebního povolení
 • Součástí plánu BOZP jsou i zpracované povinnosti zhotovitele, podzhotovitele a zadavatele stavby na úseku BOZP
 • Koordinátor v návaznosti na tvorbu plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné formě
 • Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště, schvaluje, určuje a kontroluje technologické nebo pracovní postupy
 • Součástí Plánu BOZP je i přehled platných právních předpisů týkajících se stavby
 • Koordinátor spolupracuje při výběru zhotovitelů stavby (odborné posouzení stavu a úrovně BOZP a PO zhotovitelů, jejich technologických pracovních postupů atd.)
 • Koordinátor zajišťuje ohlášení zahájení stavby na staveništi ve stanoveném termínu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
 • S plánem po jeho schválení odpovědným zástupcem zadavatele prokazateleně seznámí zhotovitele stavby, předá mu jeho koopii a zaváže ho k plnění a dodržování plánu.
Realizace stavby

Prioritou koordinátora BOZP v realizační fázi stavby je hlavně prevence a snížení rizika ohrožení zdraví pracovníků při práci. Legislativa však koordinátorovi neposkytuje nástroje k řešení nedostatků, jeho povinností je na nedostatky upozorňovat a zajišťovat koordinaci činností jednotlivých subjektů tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví všech zúčastněných pracovníků a aby byli seznámeni se všemi riziky činností, které se v jejich blízkosti provádějí. K dosažení co nejefektivnějšího zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje koordinátor BOZP preventivní a nápravná opatření.

S preventivními opatřeními jsou zhotovitelé seznámení ještě před nástupem na staveniště. Tato opatření vyplývají z Plánu BOZP, který zpracovává analýzu všech rizik vyskytujících se na staveništi. Nápravná, jsou ta opatření, kterými reaguje koordinátor na konkrétní nedostatky v zajištění BOZP.

Cílem této činnosti je odstranění veškerých závad uvedených v kontrolním listu koordinátora v požadovaném termínu.

Činnost koordinátora

 • Pravidelnými pochůzkami po staveništi kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech postupováno dle realizační dokumentace, souhrnu smluvních dohod a v souladu s platnými právními předpisy, případně s Plánem BOZP pro danou stavbu
 • Je-li to možné, pořizuje koordinátor o zjištěných závadách fotodokumentaci a veškeré nedostatky eviduje a provádí písemné záznamy sloužící k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými nedostatky
 • Neprodleně informuje všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
 • Upozorní dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření
 • Oznámí stavebníkovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy
 • Výsledky kontrol koordinátor pravidelně jednou týdně projednává s vedoucím projektu zadavatele. Zápis z tohoto jednání je prováděn v Reportu koordinátora a musí obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh nápravných opatření, zodpovědnost za realizaci nápravných opatření, termín realizace nápravných opatření a termín následné kontroly, příp. odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny
 • Koordinátor se aktivně zúčastňuje porad vedení stavby za účasti odpovědných pracovníků zhotovitelů (kontrolní den koordinátora), jeli tento nástroj řízení na příslušné stavbě zaveden. V případě, že není, organizuje a řídí vlastní kontrolní dny koordinátora, na které svolává všechny odpovědné pracovníky zhotovitelů. Ty zde informuje o bezpečnostních rizicích, která na stavbě vznikla v průběhu postupu prací, nebo která se v následujícím období mohou vyskytnout. Dále pak seznamuje odpovědné pracovníky s postupem prací z hlediska zajištění BOZP, prezentuje zjištěné závady, návrhy odstranění a průběh jejich plnění
 • Dle potřeby aktualizuje Plán BOZP a s těmito změnami prokazatelně seznamuje všechny odpovědné pracovníky na svých kontrolních dnech. BOZP.cz Koordinátoři BOZP během celého průběhu stavby dává podněty a doporučuje technická, či organizační opatření k zajištění bezpečnosti práce. Zároveň dbá, aby byla veškerá jeho doporučení v souladu českými právními předpisy a normami a aby byla proveditelná s ohledem na ekonomické aspekty
 • Poskytuje součinnost zadavateli při jednáních s orgány státní správy. Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností

Kontaktní údaje
Kudy k nám do Starého Hradiště Mapa