Školení a zpracování dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Na základě vašeho požadavku Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Kontaktujte nás zde: bozp@bozp-pardubice.cz nebo volejte na tel.: +420 777 652 092 p. Kolmanová

Osnova školení
 • Pravidelné zajišťování BOZP odborně způsobilou osobou v prevenci rizik dle zvláštních právních předpisů
 • Poradenství prostřednictvím emailu nebo po telefonu
 • Provedení vstupní analýzy-prohlídka pracoviště a objektů, zjištění skutečného stavu
 • Zpracování komplexní dokumentace BOZP dle zákonných požadavků a činností zaměstnavatele (CD)
 • Provedení školení BOZP vedoucích zaměstnanců – dle požadavku zaměstnavatele
 • Provedení školení BOZP zaměstnanců a ověření znalostí testem – dle požadavku zaměstnavatele
 • Spolupráce při zajištění povinností v oblasti BOZP – dle dohody
 • Plnění úkolů v prevenci rizik – vyhledávání a hodnocení rizik dle činností zaměstnavatele – odborně způsobilou osobou v prevenci rizik
 • Pravidelné roční prověrky BOZP dle ZP
 • Kontrola zajišťování a dodržování právních a ostatních předpisů na pracovištích zaměstnavatele odborně způsobilou osobou (OZO) v prevenci rizik
 • Pravidelné prohlídky, audity a kontroly stavu zajišťování BOZP odborně způsobilou osobou (OZO) v prevenci rizik na pracovištích zaměstnavatele
 • Zjištění stavu přijímání opatření a provádění opatření v prevenci rizik dle ZP vzhledem k měnícím se skutečnostem na pracovišti
 • Kategorizace prací dle zákona o ochraně veřejného zdraví Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rizikové práce, riziková pracoviště
 • Zajištění závodní preventivní péče (ZPP) – spolupráce s lékařem ZPP
 • Spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí
 • Pravidelná aktualizace dokumentace
 • Vedení, evidence pracovních úrazů dle NV č. 201/2010 Sb.
 • Zpracování podkladů pro odškodňování pracovních úrazů
 • Zajištění speciálních školení bezpečnosti práce – zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví zaměstnanců
 • Osobní účast při jednáních s OIP (Oblastní inspektorát práce)
 • Individuální řešení BOZP dle požadavku zákazníka
 • Zpracování plánu kontrol, revizí, školení
 • Zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů
 • Návrh používání osobních ochranných pracovních prostředků a vytvoření seznamu a plánu výdeje OOPP

Školení a zpracování dokumentace požární ochrany (PO)

Na základě vašeho požadavku Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Kontaktujte nás zde: bozp@bozp-pardubice.cz nebo volejte na tel.: +420 777 652 092 p. Kolmanová

Osnova školení
 • vypracování dokumentace PO a odborné poradenství v PO
 • jednání s orgány státního odborného dozoru
 • požární řády požárně nebezpečných pracovišť
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární poplachové směrnice
 • evakuační plány
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti
 • vstupní a periodická školení zaměstnanců PO, periodická školení vedoucích zaměstnanců PO

Kontaktní údaje
Kudy k nám do Starého Hradiště Mapa